Live
10Flipsy4Flipsy2KT5KT19KBmana1KBmana2Choazu2Choazu08Choazu2Choazu2Flipsy4Flipsy07MRT3MRT0KBmana1KBmana26KT5KT0MRT3MRT25KBmana1KBmana2Flipsy4Flipsy04MRT3MRT0Choazu2Choazu23KT5KT0KBmana1KBmana22MRT3MRT2Flipsy4Flipsy11Choazu2Choazu2KT5KT0Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5
Flipsy
KT
KBmana
Choazu
Choazu
Flipsy
MRT
KBmana
KT
MRT
KBmana
Flipsy
MRT
Choazu
KT
KBmana
MRT
Flipsy
Choazu
KT