Live
7Bryan4BryanAric2Aric6Aric2AricDavid6David5Kim1KimBryan4Bryan4Nick3NickDavid6David3Aric2AricJay7Jay2Bryan4BryanSam5Sam1Kim1KimJuan8JuanRound 1SemifinalsFinals
Bryan
Aric
Aric
David
Kim
Bryan
Nick
David
Aric
Jay
Bryan
Sam
Kim
Juan